SNOWMAN WORLD tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Arctice Oy
Y-tunnus: 1929106-3
Katuosoite: Tähtikuja 16
Postinumero: 96930
Postitoimipaikka: Napapiiri
Puhelinnumero: +358 40 519 4444
Sähköpostiosoite: info@glassresort.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Arctice Oy
Nimi: Kristina Thompson
Osoite: Tähtikuja 16
Postinumero: 96930
Postitoimipaikka: Napapiiri
Puhelinnumero: +358 40 519 4444
Sähköpostiosoite: kristina@glassresort.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

- Asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen
- Asiakassuhdeviestintä
- Asiakkaan tekemien varausten käsittely
- Palveluiden myynti ja toteutus
- Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
- Rekisterinpitäjän palveluiden markkinointi
- Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalveluiden kehittäminen
- Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruuan valmistukseen ja tarjoiluun

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakassuhteeseen Arctice Oy:hyn, rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Näillä perusteilla käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan ravintola-, huone-, tai ohjelmapalveluvarausta tehdessä tai niiden laskutusta varten. Majoittujien asiakastietojen kerääminen perustuu lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminnasta.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

- Asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika (vain majoittujilta), puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
- Kansalaisuus (vain majoittujilta)
- Varauksia koskevat tiedot
- Asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
- Tieto siitä, jos asiakas on kieltäytynyt käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin
- Tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse).
- Tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista
- Asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat)
- Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
- Mahdolliset erityisruokavaliotiedot

Yritysasiakkaiden henkilötietojen käsittely:

- Yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
- Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot

 

6. Rekisterin vastaanottaminen

- Rekisteröidyltä itseltään
- Yhteyshenkilöltä
- Varauskanavista ja matkatoimistoista
- Palveluiden käytöstä ja ostosten teosta
- Messuilta ja muista tapahtumista

 

7. Tietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan. Tiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä. Asiakassuhteen päätyttyä tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä mikäli se on tarpeellista reklamaatioiden käsittelyä varten.

Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin se kirjanpitolain mukaan on tarpeellista.

Asiakassuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkistuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi. Kun asiakassuhde päättyy, asiakkaiden tiedot voidaan siirtää yrityksen suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakasrekisterissä olevia henkilöitä käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6. kohta 1. alakohta e). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakassuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6. kohta 1. alakohta b). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelyyn tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

11. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty tammikuussa 2019.
 

 

X
usfi